Ochrona danych osobowych

 

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Adwokat dr Witold Kabański prowadzący Kancelarię Adwokacką z siedzibą w 00-429 Warszawie, ul. Rozbrat 34/36 lok.95 NIP 526-002-18-52, tel +48 22 622 68 76, +48 22 629 74 40, fax +48 22 622 68 74, e-mail: adwokat@kabanski.eu, zwanym dalej Adw.WK

a) Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy o świadczenie usług adwokackich, na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. 1982 Nr 16 poz. 124 z późn. zm.).

b) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. - Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie od 25.05.2018r. Dane osobowe o skazaniach, o których mowa w art. 10 RODO przetwarza się pod nadzorem władzy publicznej, którą w tym przypadku sprawuje Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

c) Dane osobowe zostały podane dobrowolnie.

d) Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów określonych w pkt. a) mogą być przekazywane odbiorcom danych tj. sądom i organom władzy publicznej, stronom i uczestnikom postępowania, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, np. Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej; dane osobowe mogą zostać również zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE –USA Privacy Shields.  .

e) Dane osobowe będą przechowywane przez Adw.WK w okresie niezbędnym do realizacji celu umowy, lecz nie dłużej niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to działania są prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Adw.WK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a ponadto w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Adw. WK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W takim przypadku wskazuję, iż niektóre w/w żądania mogą wiązać się z uniemożliwieniem wykonania umowy. Jednocześnie informuję o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystywaniu elektronicznych środków przekazu. Wycoanie zgody na przetwarzanienie ma wpłytwu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

W razie, gdyby Pani/Pan mieli jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej informacji lub sposobu w jaki są przetwarzane dane osobowe w celu wykonania zlecenia, jak również chęci uzyskania informacji lub złożenia skargi dotyczącej tych kwestii, uprzejmie proszę o przesłanie maila na adres adwokat@kabanski.eu Osoby, których dane osobowe przetwarza Adw.WK, mogą również wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).